Nabízíme

VŠEM POKŘTĚNÝM VĚŘÍCÍM BEZ ROZDÍLU: 

 • svátost manželství (včetně přípravy snoubenců)
 • pohřeb
 • požehnání
 • duchovní doprovázení (máte touhu po duchovním růstu?)
 • pastorační rozhovor (s naším knězem můžete mluvit o čemkoli)
 • zpověď (kněz je vázán zpovědním tajemstvím i před zákony ČR)
 • návštěvu v nemocnici, vězení, léčebně či domově pro seniory
 • svátost útěchy nemocných (tzv. pomazání)
 • přípravu k prvnímu přijímání svátosti Těla a Krve Páně
 • přípravu k přijetí svátosti biřmování
 • základní sociální poradenství a mnohé další

Všem doposud nepokřtěným nabízíme přípravu k přijetí svátosti křtu a samotný křest. V případě malých dětí prosíme rodiče o důsledný výběr kmotra/kmotry a kontaktování našeho kněze Gorazda.

Sloužíme svátostmi pokřtěným věřícím všech křesťanských vyznání, neboť s nimi sdílíme stejného Spasitele, dosvědčeného v Písmu svatém (Bibli). Pán Ježíš Kristus řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 11, 28-30). 

Rozhovory, návštěvy a poradenství nabízíme nejen lidem křesťansky věřícím, ale i všem duchovně hledajícím.